Disclaimer

© Loyalty Profs. Alle rechten voorbehouden.
De inhoud van deze site mag niet zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt door derden.

Loyalty Profs betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van haar website. Dat geldt ook voor de informatie van derden die zij op haar site ter beschikking stelt. Loyalty Profs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten. Bepaalde links op deze website verwijzen naar websites van derden. Loyalty Profs heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden. Loyalty Profs aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden.

Voorwaarden voor het gebruik van deze website
Toegang tot en gebruik van de internetsite www.loyaltyprofs.nl (hierna ”site”) en de gerelateerde internetapplicaties (hierna ”applicaties”) zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld.

Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site. Zie ook: Voorwaarden voor het gebruik van data en de Privacyverklaring. Informatie over Loyalty Profs B.V. handelend onder de naam Countdown (hierna gezamenlijk ”Loyalty Profs B.V.”) en de producten en diensten van Loyalty Profs op deze site worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met Loyalty Profs B.V., of haar producten en diensten, worden verstrekt ”zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt. Loyalty Profs B.V., noch een van haar contractpartijen of werknemers, is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Loyalty Profs B.V., naar Loyalty Profs B.V.' goeddunken.

Ook wordt de informatie op deze site regelmatig bijgewerkt. Loyalty Profs B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent, afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit Loyalty Profs alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van Loyalty Profs B.V. herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Loyalty Profs B.V. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Loyalty Profs B.V.. Alle rechten voorbehouden.

Alhoewel Loyalty Profs B.V. al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

Als bezoeker van de website van Loyalty Profs gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Privacy verklaring
Loyalty Profs B.V., handelend onder andere de naam Countdown, (hierna gezamenlijk “Loyalty Profs B.V.”) streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u algemene informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan. Waar nodig vindt u per dienst of product een aanvullende privacyverklaring waarin meer specifiek wordt aangegeven welke gegevens worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt.

E-mailadres
Uw e-mailadres van het contact-formulier wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw vraag te kunnen bevestigen en voor klachtafhandeling.

Beveiliging
Loyalty Profs B.V. besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw gegevens.

Analyse van gegevens en cookies
De gegevens die ontstaan bij het inloggen op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) . Cookies worden gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.cookiecentral.com/faq of op www.microsoft.com/inf/nl/cookies.html

Ontvangers van gegevens
Uw gegevens die door Loyalty Profs worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers van Loyalty Profs B.V. in de zin van artikel 2:24a BW, die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen, behalve voor het geven van actuele informatie over producten en diensten indien uw gegevens daarvoor mogen worden gebruikt (zie daarvoor hierna onder Actuele informatie). Het kan ook voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Wijzigingen
Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze website bekendgemaakt.

Vragen
Voor vragen over deze verklaring of over de producten en diensten kunt u per e-mail contact opnemen: info@loyaltyprofs.nl